ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με πιστοποιημένους εκτιμητές αναλαμβάνει την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της.

Οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα του The Royal Institution of Chartered Surveyors  (RICSAppraisal & ValuationStandards, 5thedition) και εκπληρώνουν όλες τις προδιαγραφές των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (International Valuation Standards – IVS, 7th edition).

Η πιστοποιημένη εκτίμηση της αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση που οι Εταιρίες επιθυμούν να γνωρίζουν την σημερινή πραγματική αγοραία αξία των παγίων στοιχείων τους για λόγους τραπεζικού δανεισμού, εισαγωγής στο ΧΑ, εφαρμογής των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ( I.F.R.S ), διευθέτησης εσωτερικών ζητημάτων, διανομής, συγχωνεύσεων & εξαγορών, διεκδικήσεων αλλά και πιθανής αγοράς ή πώλησης ακινήτων.