ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

    • Υπηρεσίες Γραμματειακής Στήριξης
    • Συγκλήσεις  Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων, τήρηση Πρακτικών  Γ.Σ. και Δ.Σ
    • Νομιμοποιήσεις
    • Πλήρης κάλυψη τμημάτων εταιρικής διακυβέρνησης εισηγμένων εταιρειών
    • Κάλυψη υποχρεωτικών αναφορών σε εποπτικές αρχές