ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

  • ING – ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.Δ.Α.Κ
  • ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
  • ΛΑΪΚΗ ΑΕΔΑΚ
  • GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
  • MARFIN ΑΕΔΑΚ Α.Ε, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
  • IBG MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ Α.Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ