ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Σύνταξη και Μελέτη Λογιστικού Σχεδίου (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής) με βάση των ΚΒΣ και τις ανάγκες της Επιχείρησης
  • Εκπόνηση Εγχειριδίων Χρήσης (Εννοιολογικών) του Λογιστικού Σχεδίου
  • Εγχειρίδια λογιστικών διαδικασιών
  • Τήρηση όλων των κατηγοριών λογιστικών βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Κ.Β.Σ (μηχανογραφημένα)
  • Τήρηση και Εποπτεία λογιστηρίων
  • Συμφωνία Λογαριασμών Διαθεσίμων
  • Έκδοση θεωρημένων βιβλίων
  • Κατάρτιση και υπογραφή των περιοδικών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμών), ατομικών και ενοποιημένων, κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)
  • Επιλογή μηχανογραφικών λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη