Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι o μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας από τον φορέα πιστοποίησης EQA, πιστοποιήθηκε και κατά το πρότυπο ISO 37001:2016

Η πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά πρότυπο ISO(37001:2016 την καθιστά πρωτοπόρο στον κλάδο της και σε συνδυασμό με τα πρότυπα ISO(9001:2015(-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO( 27001:2013- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και ISO(22301:2019- Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που ήδη διαθέτει, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την συνεχή προσπάθεια της για ανάπτυξη με στόχο την επίτευξη των στόχων της στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών, της Ασφάλειας Πληροφοριών, της Επιχειρησιακής της Συνέχειας, αλλά και της καταπολέμησης της Δωροδοκίας, με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση και διασφάλιση των πελατών της.