ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

Κατά τη σύσταση μίας εταιρείας διεκπεραιώνουμε όλες τις απαραίτητες εργασίες:

  • Σύνταξη καταστατικού
  • Έγκριση και καταχώρηση του καταστατικού στο Μ.Α.Ε
  • Έναρξη στην εφορία και έκδοση Α.Φ.Μ. και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων
  • Εγγραφή σε επιμελητήρια και ασφαλιστικούς οργανισμούς
  • Νομιμοποίηση της εταιρείας
  • Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου
  • Δημοσιεύσεις

Επίσης αναλαμβάνουμε Μετατροπές – Συγχωνεύσεις και Εκκαθαρίσεις εταιρειών.