ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρία μας διαθέτει εξαιρετική εξειδίκευση σε ότι σχετίζεται με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Με την σχέση που έχει αναπτύξει με τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην χώρα και με τα έμπειρα στελέχη που απασχολεί στο τομέα αυτό, σε συνδυασμό με τις άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρει:

1. Σύνταξη και εποπτεία υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων

α) Σε επιχειρήσεις υπό σύσταση ή νεοσύστατες επιχειρήσεις

Η απόφαση για ίδρυση μίας επιχείρησης και την υλοποίηση ενός οικονομικού οράματος πρέπει να συνοδεύεται από έναν αυστηρά προκαθορισμένο σχεδιασμό της επιχειρηματικής πορείας, που να στηρίζεται :

 • Στην λεπτομερή και ακριβή καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης
 • Στον προσδιορισμό των στόχων
 • Στην υπόδειξη των εναλλακτικών προτάσεων για την επίτευξη των στόχων
 • Στην εποπτεία της υλοποίησης των στόχων

β) Σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν

Στις περιπτώσεις αυτές το επιχειρηματικό σχέδιο εξελίσσεται σε σχέδιο επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης. Για τον σκοπό αυτό στα παραπάνω στοιχεία προστίθενται :

 • Η διαπίστωση του εύρους της απαιτούμενης χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης
 • Ο εντοπισμός των απαιτούμενων αλλαγών στην παραγωγή και στην διάθεση των προϊόντων
 • Στην υπόδειξη του τρόπου για την εξεύρεση των πόρων που απαιτούνται για τις αναδιαρθρώσεις αυτές

γ) Σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα

Στις περιπτώσεις αυτές, το επιχειρηματικό σχέδιο παίρνει την μορφή του σχεδίου επιχειρηματικής εξυγίανσης. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται επιπλέον :

 • Ο ακριβής εντοπισμός της αφετηρίας των προβλημάτων
 • Η υπόδειξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων λύσεων για την θεραπεία της ρίζας των προβλημάτων. Στην κατηγορία των λύσεων αυτών περιλαμβάνεται και η υπαγωγή στο καθεστώς ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων

2. Η υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων μίας επιχείρησης:

Αυτή περιλαμβάνει:

 • Προτάσεις και υλοποίησή τους για την βελτίωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων
 • Λήψη γενικότερων επιχειρηματικών αποφάσεων που συμβάλλουν στην βελτίωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων

Διατύπωση αιτημάτων προς τους προμηθευτές της εταιρίας και τα πιστωτικά ιδρύματα, υποστήριξη της διαπραγμάτευσης και εποπτεία της υλοποίησης των συμφωνιών.