Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι o μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών από τον φορέα πιστοποίησης AVRV, πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 27001:2013

 Η πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά πρότυπο ISO 27001:2013 (που διαθέτει από το 2016) σε συνδυασμό με το  πρότυπο  ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας- από τον ίδιο φορέα Πιστοποίησης,  αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την επίτευξη των στόχων της στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς τόσο της Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών όσο και της Ασφάλειας Πληροφοριών με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.