Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, μετά την επιτυχή επιθεώρηση από τον φορέα πιστοποίησης EUROCERT των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, είναι κάτοχος πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 27001:2013.

 Η πιστοποίηση κατά πρότυπο ISO 27001:2013  σε συνδυασμό με το  πρότυπο  ISO 9001:2008 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας- που ήδη κατείχε η εταιρεία από τον φορέα Πιστοποίησης AVRV,  αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την επίτευξη των στόχων της στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς τόσο της Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών όσο και της Ασφάλειας Πληροφοριών με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.