ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με ανάδοχο Τράπεζα, αναλαμβάνει την υλοποίηση όλων των φάσεων της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι :

  • Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη της απόφασης της αύξησης
  • Δημοσιεύσεις των αποφάσεων
  • Έκδοση ενημερωτικού δελτίου
  • Εγκρίσεις από Χρηματιστήριο και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
  • Καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου
  • Έκδοση και αποστολή στους μετόχους δικαιωμάτων συμμετοχής στην αύξηση
  • Άσκηση δικαιωμάτων με δημόσια εγγραφή
  • Απόφαση για διάθεση αδιάθετων κεφαλαίων
  • Πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου
  • Τροποποίηση καταστατικού
  • Εισαγωγή νέων μετοχών στο Χ.Α.