ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η Μελέτη Σκοπιμότητας μιας επένδυσης ή μιας οποιασδήποτε επιχειρηματικής απόφασης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιχειρηματικών μονάδων.

Με βάση τη μελέτη αυτή η επιχείρηση αποφασίζει αν συμφέρει να προβεί σε μία επένδυση.

Η ολοκληρωμένη σύνταξή της απαιτεί:

  • Γεωγραφική και χωροταξική μελέτη
  • Μελέτη της Αγοράς
  • Marketin plan
  • Χρηματοοικονομικά στοιχεία της επένδυσης
  • Στατιστικά στοιχεία
  • Τεχνικές προδιαγραφές

και πρέπει να καλύπτει:

  • Το βαθμό αξιοπιστίας των στοιχείων
  • Το περιθώριο σφάλματος στις προβλέψεις της αγοράς
  • Τις εισροές και εκροές της επένδυσης
  • Τις τάσεις του προϊόντος και της τεχνολογίας