ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Το σπουδαιότερο εργαλείο για τη Διοίκηση μιας επιχείρησης αποτελεί ένα σωστά δομημένο Σύστημα Διοικητικών Αναφορών.

Μέσω αυτού έχει τη δυνατότητα :

  • Να καταρτίζει ρεαλιστικό και συγχρόνως επιτεύξιμο Προϋπολογισμό
  • Να παρακολουθεί την εκτέλεση του Προϋπολογισμού σε σύγκριση με τον εκάστοτε  Απολογισμό
  • α μετρά την απόδοση της επιχείρησης σε σύνολο και ανά μονάδα
  • Να υπολογίζει την αποδοτικότητα και το κόστος των προϊόντων/υπηρεσιών και των πελατών
  • Να καθιστά μετρήσιμες τις επιπτώσεις από αλλαγές που μπορεί να συμβούν στην επιχείρηση ή στο οικονομικό  περιβάλλον
  • Να χαράσσει πολιτική και να θέτει στρατηγικούς στόχους

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας σε παρόμοια συστήματα, μας καθιστά τη βέλτιστη λύση.