Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, μετά την επιτυχή επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από τον φορέα πιστοποίησης AVRV είναι κάτοχος πιστοποίησης κατά το επικαιροποιημένο πρότυπο ISO 9001:2015.

Η πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 σε συνδυασμό με το πρότυπο ISO 27001:2013 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών- που ήδη κατείχε η εταιρεία από τον φορέα Πιστοποίησης EUROCERT επιβεβαιώνει εκ νέου την επίτευξη των στόχων της στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς τόσο της Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών όσο και της Ασφάλειας Πληροφοριών με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.