Η ΝΝΤ Α.Ε. ανακοινώνει ότι o μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας από τον φορέα πιστοποίησης AVRV, πιστοποιήθηκε και κατά το πρότυπο ISO 22301:2019

Η πιστοποίηση της εταιρείας μας κατά πρότυπο ISO 22301:2019 σε συνδυασμό με τα  πρότυπα  ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, και ISO  27001:2013- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που ήδη διαθέτει,  αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την συνεχή προσπάθεια της για ανάπτυξη με στόχο την επίτευξη των στόχων της στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών, της Ασφάλειας Πληροφοριών αλλά και της Επιχειρησιακής της Συνέχειας,  με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση και διασφάλιση των πελατών της.