Ο Νέος Γενικός Κανονισμός για την προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαϊου 2018.
Ο Κανονισμός αποκτά αυτομάτως δεσμευτικό χαρακτήρα σε όλη την ΕΕ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του και αντικαθιστά την παλαιότερη Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η εταιρεία μας στα πλαίσια των ενεργειών που έχει δρομολογήσει με σκοπό την συμμόρφωσή της στα νέα δεδομένα που απορρέουν από τον Κανονισμό συμμετείχε στο σεμινάριο με θέμα «Ο ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR» που διοργανώθηκε από την EPSILONNET TRAINING στις 16, 18 και 23 Απριλίου 2018.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη μας από τις Υπηρεσίες Πληροφορικής & Οργάνωσης, Λογιστηρίου, Προσωπικού και Εκπαίδευσης  και από τις Διοικητικές Υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερωθούν για τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από τον νέο Κανονισμό και να συνδράμουν στη διαδικασία  εφαρμογής του από την εταιρεία μας.