Η ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών από τον φορέα πιστοποίησης AVRV, πιστοποιήθηκε εκ νέου κατά το πρότυπο ISO 27001:2013.

 

Η επιθεώρηση του Συστήματος κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 στην έδρα της εταιρεία μας. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η ετήσια επιθεώρηση-επιτήρηση κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)  και ISO 22301:2019 (Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας) από τον ίδιο φορέα πιστοποίησης.

 

Η πιστοποίηση εκ νέου της εταιρείας μας κατά πρότυπο ISO 27001:2013 (που διαθέτει από το 2016) σε συνδυασμό με τα  πρότυπα  ISO 9001:2015 και ΙSO 22301:2019 αλλά και το ISO37001:2017 (Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας) αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την επίτευξη των στόχων της στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν στους παραπάνω τομείς με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση αλλά και διασφάλιση των πελατών της.